ترجمه System Analyst در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحليلگر سيستم‌. می باشد

System Analyst به چه معناست و System Analyst یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به System Analyst

تحليلگر سيستم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تحليلگر سيستم‌., ترجمه تحليلگر سيستم‌., کلمات شبیه تحليلگر سيستم‌.
دانلود فایل ها