ترجمه System Balance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعادل‌ سيستم‌. می باشد

System Balance به چه معناست و System Balance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به System Balance

تعادل‌ سيستم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تعادل‌ سيستم‌., ترجمه تعادل‌ سيستم‌., کلمات شبیه تعادل‌ سيستم‌.
دانلود فایل ها