ترجمه System Planning در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌رح‌ ريزي‌ سيستم‌. می باشد

System Planning به چه معناست و System Planning یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به System Planning

ط‌رح‌ ريزي‌ سيستم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌رح‌ ريزي‌ سيستم‌., ترجمه ط‌رح‌ ريزي‌ سيستم‌., کلمات شبیه ط‌رح‌ ريزي‌ سيستم‌.
دانلود فایل ها