ترجمه System Programmer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ نويس‌ سيستم‌. می باشد

System Programmer به چه معناست و System Programmer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به System Programmer

برنامه‌ نويس‌ سيستم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ نويس‌ سيستم‌., ترجمه برنامه‌ نويس‌ سيستم‌., کلمات شبیه برنامه‌ نويس‌ سيستم‌.
دانلود فایل ها