ترجمه System Test در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازمون‌ سيستم‌. می باشد

System Test به چه معناست و System Test یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به System Test

ازمون‌ سيستم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ازمون‌ سيستم‌., ترجمه ازمون‌ سيستم‌., کلمات شبیه ازمون‌ سيستم‌.
دانلود فایل ها