ترجمه Syynostosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) تركيب‌ دو استخوان‌ وتكميل‌ استخوان‌ واحدي‌. می باشد

Syynostosis به چه معناست و Syynostosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Syynostosis

(ط‌ب‌) تركيب‌ دو استخوان‌ وتكميل‌ استخوان‌ واحدي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) تركيب‌ دو استخوان‌ وتكميل‌ استخوان‌ واحدي‌., ترجمه (ط‌ب‌) تركيب‌ دو استخوان‌ وتكميل‌ استخوان‌ واحدي‌., کلمات شبیه (ط‌ب‌) تركيب‌ دو استخوان‌ وتكميل‌ استخوان‌ واحدي‌.
دانلود فایل ها