ترجمه T Flip Flop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الاكلنگي‌ ‘تي‌’. می باشد

T Flip Flop به چه معناست و T Flip Flop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به T Flip Flop

الاكلنگي‌ ‘تي‌’. به خارجی , ریشه انگلیسی الاكلنگي‌ ‘تي‌’., ترجمه الاكلنگي‌ ‘تي‌’., کلمات شبیه الاكلنگي‌ ‘تي‌’.
دانلود فایل ها