ترجمه Table Look Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مراجعه‌ به‌ جدول‌. می باشد

Table Look Up به چه معناست و Table Look Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Table Look Up

مراجعه‌ به‌ جدول‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مراجعه‌ به‌ جدول‌., ترجمه مراجعه‌ به‌ جدول‌., کلمات شبیه مراجعه‌ به‌ جدول‌.
دانلود فایل ها