ترجمه Tabulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدول‌ بندي‌ كردن‌. می باشد

Tabulate به چه معناست و Tabulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tabulate

جدول‌ بندي‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جدول‌ بندي‌ كردن‌., ترجمه جدول‌ بندي‌ كردن‌., کلمات شبیه جدول‌ بندي‌ كردن‌.
دانلود فایل ها