ترجمه Tactless در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موقع‌ نشناس‌. می باشد

Tactless به چه معناست و Tactless یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tactless

موقع‌ نشناس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی موقع‌ نشناس‌., ترجمه موقع‌ نشناس‌., کلمات شبیه موقع‌ نشناس‌.
دانلود فایل ها