ترجمه Tagboard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقواي‌ محكم‌ بسته‌ بندي‌ وبرچسب‌ زني‌ وغيره‌. می باشد

Tagboard به چه معناست و Tagboard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tagboard

مقواي‌ محكم‌ بسته‌ بندي‌ وبرچسب‌ زني‌ وغيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مقواي‌ محكم‌ بسته‌ بندي‌ وبرچسب‌ زني‌ وغيره‌., ترجمه مقواي‌ محكم‌ بسته‌ بندي‌ وبرچسب‌ زني‌ وغيره‌., کلمات شبیه مقواي‌ محكم‌ بسته‌ بندي‌ وبرچسب‌ زني‌ وغيره‌.
دانلود فایل ها