ترجمه Tail Fin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باله‌ دم‌ ماهي‌. می باشد

Tail Fin به چه معناست و Tail Fin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tail Fin

باله‌ دم‌ ماهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باله‌ دم‌ ماهي‌., ترجمه باله‌ دم‌ ماهي‌., کلمات شبیه باله‌ دم‌ ماهي‌.
دانلود فایل ها