ترجمه Talkie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌. می باشد

Talkie به چه معناست و Talkie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Talkie

فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌., ترجمه فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌., کلمات شبیه فيلم‌ ناط‌ق‌ (درجمع‌) صنعت‌ فيلم‌ ناط‌ق‌.
دانلود فایل ها