ترجمه Talking Book در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صفحه‌ گرامافون‌ مخصوص‌ تدريش‌ زبان‌ وغيره‌. می باشد

Talking Book به چه معناست و Talking Book یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Talking Book

صفحه‌ گرامافون‌ مخصوص‌ تدريش‌ زبان‌ وغيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صفحه‌ گرامافون‌ مخصوص‌ تدريش‌ زبان‌ وغيره‌., ترجمه صفحه‌ گرامافون‌ مخصوص‌ تدريش‌ زبان‌ وغيره‌., کلمات شبیه صفحه‌ گرامافون‌ مخصوص‌ تدريش‌ زبان‌ وغيره‌.
دانلود فایل ها