ترجمه Tandem System در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيستم‌ دو پشته‌. می باشد

Tandem System به چه معناست و Tandem System یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tandem System

سيستم‌ دو پشته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سيستم‌ دو پشته‌., ترجمه سيستم‌ دو پشته‌., کلمات شبیه سيستم‌ دو پشته‌.
دانلود فایل ها