ترجمه Tape Verifier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باز بين‌ نوار. می باشد

Tape Verifier به چه معناست و Tape Verifier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tape Verifier

باز بين‌ نوار. به خارجی , ریشه انگلیسی باز بين‌ نوار., ترجمه باز بين‌ نوار., کلمات شبیه باز بين‌ نوار.
دانلود فایل ها