ترجمه Target Programm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ هدف‌. می باشد

Target Programm به چه معناست و Target Programm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Target Programm

برنامه‌ هدف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ هدف‌., ترجمه برنامه‌ هدف‌., کلمات شبیه برنامه‌ هدف‌.
دانلود فایل ها