ترجمه Tarn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درياچه‌ عميق‌ وكوچك‌ كوهستاني‌. می باشد

Tarn به چه معناست و Tarn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tarn

درياچه‌ عميق‌ وكوچك‌ كوهستاني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی درياچه‌ عميق‌ وكوچك‌ كوهستاني‌., ترجمه درياچه‌ عميق‌ وكوچك‌ كوهستاني‌., کلمات شبیه درياچه‌ عميق‌ وكوچك‌ كوهستاني‌.
دانلود فایل ها