ترجمه Taxi Dancer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشتريان‌ ديگر ميرقصد. می باشد

Taxi Dancer به چه معناست و Taxi Dancer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Taxi Dancer

مشتريان‌ ديگر ميرقصد. به خارجی , ریشه انگلیسی مشتريان‌ ديگر ميرقصد., ترجمه مشتريان‌ ديگر ميرقصد., کلمات شبیه مشتريان‌ ديگر ميرقصد.
دانلود فایل ها