ترجمه Teabowl در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فنجان‌ چاي‌ خوري‌ بي‌ دسته‌. می باشد

Teabowl به چه معناست و Teabowl یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teabowl

فنجان‌ چاي‌ خوري‌ بي‌ دسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فنجان‌ چاي‌ خوري‌ بي‌ دسته‌., ترجمه فنجان‌ چاي‌ خوري‌ بي‌ دسته‌., کلمات شبیه فنجان‌ چاي‌ خوري‌ بي‌ دسته‌.




دانلود فایل ها