ترجمه Teachability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امادگي‌ جهت‌ ياد گرفتن‌. می باشد

Teachability به چه معناست و Teachability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teachability

امادگي‌ جهت‌ ياد گرفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی امادگي‌ جهت‌ ياد گرفتن‌., ترجمه امادگي‌ جهت‌ ياد گرفتن‌., کلمات شبیه امادگي‌ جهت‌ ياد گرفتن‌.
دانلود فایل ها