ترجمه Technicolor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در مورد فيلم‌ رنگي‌) رنگارنگ‌. می باشد

Technicolor به چه معناست و Technicolor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Technicolor

(در مورد فيلم‌ رنگي‌) رنگارنگ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در مورد فيلم‌ رنگي‌) رنگارنگ‌., ترجمه (در مورد فيلم‌ رنگي‌) رنگارنگ‌., کلمات شبیه (در مورد فيلم‌ رنگي‌) رنگارنگ‌.
دانلود فایل ها