ترجمه Teens در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سالگي‌. می باشد

Teens به چه معناست و Teens یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teens

سالگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سالگي‌., ترجمه سالگي‌., کلمات شبیه سالگي‌.
دانلود فایل ها