ترجمه Tele Communication در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخابرات‌ تلفني‌ وغيره‌ از مسافات‌ دور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارتباط‌ دور برد.

Tele Communication به چه معناست و Tele Communication یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tele Communication

مخابرات‌ تلفني‌ وغيره‌ از مسافات‌ دور به خارجی , ریشه انگلیسی مخابرات‌ تلفني‌ وغيره‌ از مسافات‌ دور, ترجمه مخابرات‌ تلفني‌ وغيره‌ از مسافات‌ دور, کلمات شبیه مخابرات‌ تلفني‌ وغيره‌ از مسافات‌ دور , ارتباط‌ دور برد. به لاتین
دانلود فایل ها