ترجمه Telencephalon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) قسمت‌ جلويي‌ مغز جنين‌. می باشد

Telencephalon به چه معناست و Telencephalon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Telencephalon

(تش‌.) قسمت‌ جلويي‌ مغز جنين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) قسمت‌ جلويي‌ مغز جنين‌., ترجمه (تش‌.) قسمت‌ جلويي‌ مغز جنين‌., کلمات شبیه (تش‌.) قسمت‌ جلويي‌ مغز جنين‌.
دانلود فایل ها