ترجمه Telephone Receiver در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوشي‌ تلفن‌. می باشد

Telephone Receiver به چه معناست و Telephone Receiver یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Telephone Receiver

گوشي‌ تلفن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گوشي‌ تلفن‌., ترجمه گوشي‌ تلفن‌., کلمات شبیه گوشي‌ تلفن‌.
دانلود فایل ها