ترجمه Telephotography در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cihpargotohpelet) عكسبرداري‌ از مسافات‌ دور. می باشد

Telephotography به چه معناست و Telephotography یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Telephotography

(cihpargotohpelet) عكسبرداري‌ از مسافات‌ دور. به خارجی , ریشه انگلیسی (cihpargotohpelet) عكسبرداري‌ از مسافات‌ دور., ترجمه (cihpargotohpelet) عكسبرداري‌ از مسافات‌ دور., کلمات شبیه (cihpargotohpelet) عكسبرداري‌ از مسافات‌ دور.
دانلود فایل ها