ترجمه Teleview در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای به‌ برنامه‌ هاي‌ تلويزيوني‌ نگاه‌ كردن‌. می باشد

Teleview به چه معناست و Teleview یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Teleview

به‌ برنامه‌ هاي‌ تلويزيوني‌ نگاه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی به‌ برنامه‌ هاي‌ تلويزيوني‌ نگاه‌ كردن‌., ترجمه به‌ برنامه‌ هاي‌ تلويزيوني‌ نگاه‌ كردن‌., کلمات شبیه به‌ برنامه‌ هاي‌ تلويزيوني‌ نگاه‌ كردن‌.
دانلود فایل ها