ترجمه Televiewer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيننده‌ برنامه‌ تلويزيوني‌. می باشد

Televiewer به چه معناست و Televiewer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Televiewer

بيننده‌ برنامه‌ تلويزيوني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيننده‌ برنامه‌ تلويزيوني‌., ترجمه بيننده‌ برنامه‌ تلويزيوني‌., کلمات شبیه بيننده‌ برنامه‌ تلويزيوني‌.
دانلود فایل ها