ترجمه Tendentious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (suoicnednet=) داراي‌ گرايش‌ ويژه‌ وعمدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متمايل‌

Tendentious به چه معناست و Tendentious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tendentious

(suoicnednet=) داراي‌ گرايش‌ ويژه‌ وعمدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (suoicnednet=) داراي‌ گرايش‌ ويژه‌ وعمدي‌, ترجمه (suoicnednet=) داراي‌ گرايش‌ ويژه‌ وعمدي‌, کلمات شبیه (suoicnednet=) داراي‌ گرايش‌ ويژه‌ وعمدي‌ , متمايل‌ به لاتین
دانلود فایل ها