ترجمه Tenpin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازي‌ بولينگ‌ ده‌ ميله‌اي‌. می باشد

Tenpin به چه معناست و Tenpin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tenpin

بازي‌ بولينگ‌ ده‌ ميله‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بازي‌ بولينگ‌ ده‌ ميله‌اي‌., ترجمه بازي‌ بولينگ‌ ده‌ ميله‌اي‌., کلمات شبیه بازي‌ بولينگ‌ ده‌ ميله‌اي‌.
دانلود فایل ها