ترجمه Tent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌. می باشد

Tent به چه معناست و Tent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tent

نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌., ترجمه نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌., کلمات شبیه نوعي‌ شراب‌ شيرين‌ اسپانيولي‌.
دانلود فایل ها