ترجمه Tenterhook در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نساجي‌) گيره‌ چهارچوب‌ پارچه‌ خشك‌ كني‌. می باشد

Tenterhook به چه معناست و Tenterhook یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tenterhook

(نساجي‌) گيره‌ چهارچوب‌ پارچه‌ خشك‌ كني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (نساجي‌) گيره‌ چهارچوب‌ پارچه‌ خشك‌ كني‌., ترجمه (نساجي‌) گيره‌ چهارچوب‌ پارچه‌ خشك‌ كني‌., کلمات شبیه (نساجي‌) گيره‌ چهارچوب‌ پارچه‌ خشك‌ كني‌.
دانلود فایل ها