ترجمه Terrane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌بقه‌ سنگي‌ كه‌ روي‌ ان‌ نوع‌ سنگ‌ خاصي‌ تشكيل‌ شده‌ باشد. می باشد

Terrane به چه معناست و Terrane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Terrane

ط‌بقه‌ سنگي‌ كه‌ روي‌ ان‌ نوع‌ سنگ‌ خاصي‌ تشكيل‌ شده‌ باشد. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌بقه‌ سنگي‌ كه‌ روي‌ ان‌ نوع‌ سنگ‌ خاصي‌ تشكيل‌ شده‌ باشد., ترجمه ط‌بقه‌ سنگي‌ كه‌ روي‌ ان‌ نوع‌ سنگ‌ خاصي‌ تشكيل‌ شده‌ باشد., کلمات شبیه ط‌بقه‌ سنگي‌ كه‌ روي‌ ان‌ نوع‌ سنگ‌ خاصي‌ تشكيل‌ شده‌ باشد.
دانلود فایل ها