ترجمه Terrigenous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تشكيل‌ شده‌ بوسيله‌ عمل‌ سايش‌ رودخانه‌ وجريان‌ اب‌ می باشد

Terrigenous به چه معناست و Terrigenous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Terrigenous

تشكيل‌ شده‌ بوسيله‌ عمل‌ سايش‌ رودخانه‌ وجريان‌ اب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تشكيل‌ شده‌ بوسيله‌ عمل‌ سايش‌ رودخانه‌ وجريان‌ اب‌, ترجمه تشكيل‌ شده‌ بوسيله‌ عمل‌ سايش‌ رودخانه‌ وجريان‌ اب‌, کلمات شبیه تشكيل‌ شده‌ بوسيله‌ عمل‌ سايش‌ رودخانه‌ وجريان‌ اب‌
دانلود فایل ها