ترجمه Test Paper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاغذ مخصوص‌ ازمايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ورقه‌ امتحان‌ , در فارسی : ازمون‌ برگ‌.

Test Paper به چه معناست و Test Paper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Test Paper

كاغذ مخصوص‌ ازمايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كاغذ مخصوص‌ ازمايش‌, ترجمه كاغذ مخصوص‌ ازمايش‌, کلمات شبیه كاغذ مخصوص‌ ازمايش‌ , ورقه‌ امتحان‌ به لاتین , ازمون‌ برگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها