ترجمه Test Program در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ ازماينده‌. می باشد

Test Program به چه معناست و Test Program یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Test Program

برنامه‌ ازماينده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ ازماينده‌., ترجمه برنامه‌ ازماينده‌., کلمات شبیه برنامه‌ ازماينده‌.




دانلود فایل ها