ترجمه Tetr در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (-artet =) پيشونديست‌ مشتق‌ از كلمه‌يوناني‌ بمعني‌ می باشد

Tetr به چه معناست و Tetr یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tetr

(-artet =) پيشونديست‌ مشتق‌ از كلمه‌يوناني‌ بمعني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (-artet =) پيشونديست‌ مشتق‌ از كلمه‌يوناني‌ بمعني‌, ترجمه (-artet =) پيشونديست‌ مشتق‌ از كلمه‌يوناني‌ بمعني‌, کلمات شبیه (-artet =) پيشونديست‌ مشتق‌ از كلمه‌يوناني‌ بمعني‌
دانلود فایل ها