ترجمه Tetrafluoride در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فلوريد مركب‌ از چهار اتم‌ فلورين‌. می باشد

Tetrafluoride به چه معناست و Tetrafluoride یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tetrafluoride

فلوريد مركب‌ از چهار اتم‌ فلورين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فلوريد مركب‌ از چهار اتم‌ فلورين‌., ترجمه فلوريد مركب‌ از چهار اتم‌ فلورين‌., کلمات شبیه فلوريد مركب‌ از چهار اتم‌ فلورين‌.
دانلود فایل ها