ترجمه Theme Song در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) ملودي‌ يا قط‌عه‌ موسيقي‌ تكرار شونده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قط‌عه‌

Theme Song به چه معناست و Theme Song یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Theme Song

(مو.) ملودي‌ يا قط‌عه‌ موسيقي‌ تكرار شونده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) ملودي‌ يا قط‌عه‌ موسيقي‌ تكرار شونده‌, ترجمه (مو.) ملودي‌ يا قط‌عه‌ موسيقي‌ تكرار شونده‌, کلمات شبیه (مو.) ملودي‌ يا قط‌عه‌ موسيقي‌ تكرار شونده‌ , قط‌عه‌ به لاتین
دانلود فایل ها