ترجمه Theoretical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌ري‌. می باشد

Theoretical به چه معناست و Theoretical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Theoretical

نظ‌ري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌ري‌., ترجمه نظ‌ري‌., کلمات شبیه نظ‌ري‌.
دانلود فایل ها