ترجمه Thermonuclear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بدرجه‌ حرارت‌ هسته‌ اتمي‌. می باشد

Thermonuclear به چه معناست و Thermonuclear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thermonuclear

وابسته‌ بدرجه‌ حرارت‌ هسته‌ اتمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بدرجه‌ حرارت‌ هسته‌ اتمي‌., ترجمه وابسته‌ بدرجه‌ حرارت‌ هسته‌ اتمي‌., کلمات شبیه وابسته‌ بدرجه‌ حرارت‌ هسته‌ اتمي‌.
دانلود فایل ها