ترجمه Thermostat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.n &.jda):الت‌ تعديل‌ گرما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستگاه‌ تنظ‌يم‌گرما

Thermostat به چه معناست و Thermostat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thermostat

(.n &.jda):الت‌ تعديل‌ گرما به خارجی , ریشه انگلیسی (.n &.jda):الت‌ تعديل‌ گرما, ترجمه (.n &.jda):الت‌ تعديل‌ گرما, کلمات شبیه (.n &.jda):الت‌ تعديل‌ گرما , دستگاه‌ تنظ‌يم‌گرما به لاتین
دانلود فایل ها