ترجمه They’re در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (era yeht=). می باشد

They’re به چه معناست و They’re یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به They’re

(era yeht=). به خارجی , ریشه انگلیسی (era yeht=)., ترجمه (era yeht=)., کلمات شبیه (era yeht=).
دانلود فایل ها