ترجمه Thimbleberry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) تمشك‌ امريكايي‌ داراي‌ ميوه‌ انگشتي‌ شكل‌. می باشد

Thimbleberry به چه معناست و Thimbleberry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thimbleberry

(گ‌.ش‌.) تمشك‌ امريكايي‌ داراي‌ ميوه‌ انگشتي‌ شكل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) تمشك‌ امريكايي‌ داراي‌ ميوه‌ انگشتي‌ شكل‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) تمشك‌ امريكايي‌ داراي‌ ميوه‌ انگشتي‌ شكل‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) تمشك‌ امريكايي‌ داراي‌ ميوه‌ انگشتي‌ شكل‌.
دانلود فایل ها