ترجمه Third Base در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيس‌ بال‌. می باشد

Third Base به چه معناست و Third Base یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Third Base

بيس‌ بال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيس‌ بال‌., ترجمه بيس‌ بال‌., کلمات شبیه بيس‌ بال‌.
دانلود فایل ها