ترجمه Thorn Apple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) تاتوره‌ خاردار. می باشد

Thorn Apple به چه معناست و Thorn Apple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Thorn Apple

(گ‌.ش‌.) تاتوره‌ خاردار. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) تاتوره‌ خاردار., ترجمه (گ‌.ش‌.) تاتوره‌ خاردار., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) تاتوره‌ خاردار.
دانلود فایل ها