ترجمه Three Decker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرچيز سه‌ ط‌بقه‌اي‌ يا سه‌ لايه‌اي‌. می باشد

Three Decker به چه معناست و Three Decker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Three Decker

هرچيز سه‌ ط‌بقه‌اي‌ يا سه‌ لايه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هرچيز سه‌ ط‌بقه‌اي‌ يا سه‌ لايه‌اي‌., ترجمه هرچيز سه‌ ط‌بقه‌اي‌ يا سه‌ لايه‌اي‌., کلمات شبیه هرچيز سه‌ ط‌بقه‌اي‌ يا سه‌ لايه‌اي‌.
دانلود فایل ها