ترجمه Threshold Voltage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اختلاف‌ سط‌ح‌ استانه‌اي‌. می باشد

Threshold Voltage به چه معناست و Threshold Voltage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Threshold Voltage

اختلاف‌ سط‌ح‌ استانه‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اختلاف‌ سط‌ح‌ استانه‌اي‌., ترجمه اختلاف‌ سط‌ح‌ استانه‌اي‌., کلمات شبیه اختلاف‌ سط‌ح‌ استانه‌اي‌.
دانلود فایل ها