ترجمه Throatlatch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسمه‌ زير گلوي‌ اسب‌ كه‌ افسار رانگاه‌ ميدارد. می باشد

Throatlatch به چه معناست و Throatlatch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Throatlatch

تسمه‌ زير گلوي‌ اسب‌ كه‌ افسار رانگاه‌ ميدارد. به خارجی , ریشه انگلیسی تسمه‌ زير گلوي‌ اسب‌ كه‌ افسار رانگاه‌ ميدارد., ترجمه تسمه‌ زير گلوي‌ اسب‌ كه‌ افسار رانگاه‌ ميدارد., کلمات شبیه تسمه‌ زير گلوي‌ اسب‌ كه‌ افسار رانگاه‌ ميدارد.
دانلود فایل ها